23634* planted trees with
treebuddy.earth

Jos olet syönyt Putten pizzaa, olet istuttanut metsää.

If you’ve eaten Puttes Pizza you have planted trees

Vuodesta 2019 jokaisesta Putten pizzan hinnasta osa on mennyt puiden hankintaan sinne, mihin tarvitaan taas metsãã. Kiitos sinulle, rakas ruokailija.

Istutuksista on vastannut Treebuddy Earth organisaatio, joka myös huolehtii taimista viiden vuoden ajan kunnes puut pärjäävät omillaan. Suurin osa on mangrovepuita, mutta muitakin on palion. Kaikkiaan yli 23634* puuta. Ajatellaan niitä Puttemetsänä, vaikka yhtenäisestä tai edes samalla mantereella kasvavasta kokonaisuudesta ei ole kyse.

Jokainen puu, missä sitten elääkin, tuottaa happea, sitoo hilidioksidia, toimii pesäpaikkana, pysäyttãä eroosiota ja lisãã kauneutta siinä kuin elämän kirjoakin. Lisäksi niitä hoitavilla ihmisillä on työtä ympàristössã, jolla on tulevaisuus.

💚

Since 2019, part of the price of every Puttes pizza has gone to purchase trees. Thank you dear friend of our restaurant.

Treebuddies Earth organization has been responsible for the plantings, they also takes care of the seedlings for five years until the trees can stand on their own. Most planted are mangrove trees, but there are many others. More than 23634* trees in total. Let’s think of them as Putte Forest, even though it’s not a unified whole or even growing on the same continent.

Every tree, no matter where it lives, produces oxygen, binds carbon dioxide, acts as a nesting place, stops erosion and adds beauty to it as well as supports the bio diversity. In addition, the people who take care of them have a job in an environment that has a future.

💚

* Jo hankittuun puumäärään on lisätty vuotuiseen hankintamäärään perustuva arvio viimeisen hankinnan jälkeen tarkoitukseen kertyneillä varoilla hankittavista puista.